thailyrics.top

เนื้อเพลง al sirat – sentex

โปรดรอ...

znów eksplozja w centrum miasta!…co za nudy.
wojsko strzela w wœciek³y t³um!…zmieniam kana³.
cudza krew, co dzieñ ogl¹dana, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. zmieniam kana³.

uczeñ wyr¿n¹³ ca³¹ klasê!…nies³ychane
matka zjad³a swe niemowlê!…znów to samo
cudza œmieræ, codzie ogl¹dana, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. zmieniam kana³.

ska¿ony umys³ na œwiat wyda³ dziwny sen.
stopiony lód przenikn¹³ wprost do naszych serc.
toksyczny sen, toksyczny sen,
codzieñ razem œnimy!

szpital wyprzedaje zw³oki!…gdzie ten serial?
dzieciak zabi³ dla trzech z³otych!.tak, s³ysza³em.
cudzy p³acz, codzieñ ogl¹dany, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. zmieniam kana³.

ska¿ony umys³ […]

[solo: cola]
[solo: syn]

- เนื้อเพลง al sirat

เนื้อเพลงแบบสุ่ม