thailyrics.top

เนื้อเพลง 100 debija – kas aizliegt var to

โปรดรอ...

e hee hee hei
tu smaidi bet garâm man ej
hee hei
es jûtu sirds asaras lej
hee hei
es ceru kâdreiz mainît kaut ko
kas var tagad aizliegt to
es gaidîdu vienmçr
tavus glâstus nezûdi vçl
paliec man sî laika nav _çl nemaz
jûtu tevi
sajauc prâtu mîlâ tas kvçl
viss sagriezies gaisâ
tuvâk ciedi blakus kad nâc
mîlas jûrâ laiva grimt sâk
es tikai vçlos
apskaut tevi
kas notiks tad

- เนื้อเพลง 100 debija

เนื้อเพลงแบบสุ่ม